BS. NGUYỄN BÁ HỶ

Chuyên khoa Nội Tổng Quát

Bác sĩ Nguyễn Bá Hỷ tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa năm 2001 tại ĐHYD Tp.HCM.

Bác sĩ Bá Hỷ từng công tác tại Bệnh viện thuộc ĐHYD Tp.HCM khoa Nội Tổng Quát.