BS.CAO QUANG MINH

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Đào tạo
– 1992: Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh tại ĐHYD Tp.HCM.
Kinh nghiệm
– 1995 – 2002: Bác sĩ điều trị Nội Tổng Quát và Ngoại Chấn Thương tại BV Điều Dưỡng Q8.
– 2002 – 02/2016: Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh tại BV Phục Hồi Chức Năng Q8