BS. NGUYỄN LƯƠNG KÝ

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ Nguyễn Lương Ký tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 1995 tại ĐHYD Tp.HCM.